top of page

Home | Vejledning | Regler for optagelse

Optagelse på Duborg-Skolen

Kære kommende elever og forældre

I det følgende finder I en række relevante oplysninger omkring optagelsen på Duborg-Skolen. I er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis I bliver i tvivl, eller der skulle dukke spørgsmål op.

Dimission-2011-3_edited.jpg

Først lidt generelt om...

Oversigtsmenu

Du skal dernæst læse om optagelsesreglerne for lige præcis den gruppe, du selv hhv. dit barn tilhører:

Fællesskolen:

F7-F10

Gymnasiet:

11.-13. årg.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Skoleforeningen

Duborg-Skolen er et tilbud under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som driver skoler for det danske mindretal i Sydslesvig.

Søges optagelse for et barn, der ikke har gået i Skoleforeningens børnehave eller 1.-6. klasse, hhv. 1.-9./10. klasse, forudsætter en optagelse, at forældrene er indforstået med, at Duborg-Skolen er en del af skoletilbuddet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og at en optagelse indebærer, at både barn og forældre

Skoleforeningen.jpg

dermed bliver medlemmer af Skoleforeningen. Hvad dette indebærer, vil fremgå af en optagelsessamtale med forældre og barn, og forældrene skal underskrive en erklæring herom.

Er eleven over 18 år, foretages samtalen evt. kun med vedkommende elev, og eleven underskriver selv denne erklæring.

Bopæl

Mindst én af forældrene skal bo i Duborg-Skolens fællesskoledistrikt, når der ønskes optagelse for et barn i F7-F10. Og i Duborg-Skolens gymnasiedistrikt, når der ønskes optagelse i 11. eller evt. 12. årgang. (Se kort over fællesskoledistrikterne og gymnasiedistrikterne. For detaljeret oplysning, kontakt Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Henning Wietz – tlf. 0461-50470-135).

Tilflyttere skal forelægge bopælsattest (”Meldebescheinigung”), der angiver den primære bopæl (”1. Wohnsitz”), for skolen

September 10 584.JPG
Bopæl

senest ved skolestartens begyndelse.

For elever fra og med 16 år kan disse bopælsbetingelser fraviges, idet det da vil være tilstrækkeligt, at eleven selv bor i skolens optagelsesdistrikt. NB: Af ovenstående følger, at skolen ikke optager elever under 16 år, hvis forældrene er bosiddende i Danmark.

Kollegiet_edited.jpg

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra bopælskriteriet, dvs. der kan ses bort fra hhv. fællesskole- og gymnasiedistrikt, men ikke fra kravet om bopæl i Sydslesvig. En ansøgning herom sendes til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Ansøgningen skal være begrundet.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver desuden et kollegium, Ungdomskollegiet, hvor elever, der fx har lang skolevej, kan optages. En forudsætning for optagelse på kollegiet er, at forældrene (eller eleven over 16 år) allerede har en bopæl i Sydslesvig. Man kan altså ikke, som bosiddende forældre i Danmark, sende sit barn på Ungdomskollegiet og herfra søge om optagelse på Duborg-Skolen.

Sprog

Sprog

Undervisningen på Duborg-Skolen foregår på dansk, bortset fra i tysk og andre sprogfag. En forudsætning for optagelse er derfor, at barnet behersker dansk i skrift og tale på det alderssvarende niveau.

Da undervisningen imidlertid også lejlighedsvis inddrager tyske forhold, formidlet via tysksproget materiale, er det nødvendigt, at barnet også behersker tysk på et alderssvarende niveau.

Dertil kommer, at da Duborg-Skolen geografisk, kulturelt og socialt set er beliggende i et tysksproget område, vil mange elever naturligt have tysk som første sprog. Et vist tysksprogligt niveau er således nødvendigt af både faglige og sociale grunde.

aeble_dansk_tysk_02.jpg
Optagelse i 7.

Optagelse i F7 af elever, der kommer fra F6

Hvert år afgør Skoleforeningen, hvilke skoler i Flensborg og omegn der sender deres F6-elever til hvilke fælleskoler i Flensborg by. Duborg-Skolen modtager for tiden elever fra Jørgensby-Skolen og Oksevejens Danske Skole. Denne ordning kan imidlertid blive ændret i årene der kommer.

Overgangen fra F6 til F7 er i øvrigt bestemt af GemVO § 6, dvs., der er tale om almindelig oprykning, uden særlig beslutning i klasselærerrådet. På dette klasselærerrådsmøde deltager en repræsentant fra Duborg-Skolens ledelse.

2021-11-21-012.jpg
Optagelse i 9.

Optagelse i F9 af elever, der kommer fra F8

Elever fra Vyk Danske Skole og Vesterland-Kejtum Danske Skole optages efter F8 i F9 på Duborg-Skolen. Overgangen er også her bestemt af GemVO § 6 som almindelig oprykning, uden særlig beslutning i klasselærerrådet. På dette klasselærerrådsmøde deltager ligeledes en repræsentant fra Duborg-Skolens ledelse.

Optagelse udefra

Optagelse i F7-F10 af elever, der kommer udefra

Hygge-på-gangen,-oktober-21-(8).jpg

Hvis forældre ønsker deres barn optaget på Duborg-Skolen, og dette barn ikke tidligere har gået i en af Skoleforeningens skoler, vil en optagelse bero på en individuel vurdering.

Ud over at de generelle betingelser skal være opfyldt (se ovenfor), vil der med til vurderingen høre, hvordan barnet har klaret sig i den skole, hvor det hidtil har gået. Der lægges vægt på både det faglige, det sociale og det modenhedsmæssige niveau.

I givet fald kan der blive tale om at gentage et klassetrin, grundet de specielle faglige og sproglige udfordringer, som skolegang på Duborg-Skolen indebærer.

Bemærk, at elever, der kommer fra folkeskolens hhv. efterskolens 9. eller 10. klasse i Danmark, som supplement til karakterudskrift og udtalelser, som led i ansøgningen om optagelse også skal aflevere en kopi af uddannelsesparathedsvurderingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommer eleven fra en efterskole, er det efterskolen selv, der udarbejder denne vurdering.

Optagelse fra F10

Optagelse i F11 (gymnasieoverbygningen) af elever, der kommer fra F10

Blanket

Ansøgnings-

blanket

-klik på billedet

Screenshot ansøgning 2022.jpg
Screenshot vejledning 2022.jpg

Vejledning til blanket

-klik på billedet

Elever, der ønsker at påbegynde 11. årgang i profilgymnasiet, skal indlevere et "tilmeldings- eller ansøgningsskema" (se ovenstående ansøgningsformular samt tilhørende vejledning). Ansøgningen indsendes til Duborg-Skolen i begyndelsen af februar måned (den præcise frist vil stå på det aktuelle ansøgningsskema). Desuden medsendes halvårskarakterer fra 10.1 med tilhørende angivelse af uddannelsesperspektiv. Hvis skemaet er indleveret rettidigt, og tilmeldingen/ansøgningen i øvrigt kan imødekommes, vil eleven have krav på optagelse. Ansøgninger, der indsendes på et senere tidspunkt, vil også blive behandlet, men der tages i så tilfælde forbehold for såvel optagelse som ønsker om en bestemt profil.

Der nyoptages normalt ikke elever i 11.1 efter efterårsferien. I specielle situationer (fx ved orlov eller udlandsophold) kan elever efter ansøgning starte ved begyndelsen af 11.2.

F11 - udefra

Optagelse i F11 af elever, der kommer udefra

Basket-lyst_edited.jpg

Der kan undtagelsesvist nyoptages elever udefra direkte i F12.

Optagelse i 12. årgang er forbeholdt elever, der besidder helt ekstraordinære kvalifikationer. 

Optagelse i F12

Optagelse i F12

Der nyoptages ikke elever i 13. årgang.

Optagelse i F13

Optagelse i F13
Skoledistrikter

Skoledistrikterne

Fællesskoledistrikter.jpg
Gymnasiedistrikter.jpg
bottom of page