top of page
Duborg-Stills-26.jpg

Home | Skolen | Skoleprofil

Målsætning og værdigrundlag

Duborg-Skolens mål er at give skolens elever den bedst mulige uddannelse på højeste niveau. Herved lægges der særligt vægt på at opbygge et demokratisk og åbent miljø på skolen.

Udgangspunkt:

Duborg-Skolens målsætning og værdigrundlag bygger på skolens placering i et område præget af flere kulturer, flere sprog og en begivenhedsrig historie, som til stadighed bringer spørgsmålet om den enkeltes personlige identitet i fokus.

Duborg-Skolen er en skole under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Foreningen har til opgave ”at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere.”

I den sammenhæng er det skolens opgave, at ”føre eleverne ind i dansk sprog og kultur og fremme deres bevidsthed om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og det danske folk samt dygtiggøre dem til at leve og virke i det tyske samfund”.

 

Undervisningssproget er dansk.

Ifølge Skoleforeningens vedtægter er det skolernes og dermed også Duborg-Skolens pædagogiske opgave

- at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling i en atmosfære af tolerance, god omgangstone og kammeratskab.

- at skabe rammer for oplevelse og fordybelse, så eleverne udvikler erkendelse, fantasi, nysgerrighed og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

- at gøre eleverne fortrolige med dansk og tysk kultur og bidrage til forståelse og tolerance for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.

- at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, hvorfor skolens undervisning og dagligdag må være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati samt

- for gymnasieoverbygningens vedkommende at give en fortsat almendannende undervisning, som giver eleverne det nødvendige grundlag for en videregående uddannelse.

 

Struktur:

Duborg-Skolen er - formelt set - en fællesskole (5.-10. klasse) med gymnasieoverbygning (11.-13. klasse). I praksis starter eleverne hos os i 7. klasse. Efter at have afsluttet 9./10. klasse fortsætter en stor del i gymnasieklasserne.

Eleverne i gymnasieafdelingen kommer fra fællesskolerne i det nordlige gymnasiedistrikt i Sydslesvig, herunder fra Duborg-Skolens fællesskoleafdeling.

Skolen tilbyder følgende afgangseksamener: ESA efter 9. klasse, MSA efter 10. klasse og studentereksamen efter 13. årgang (3.g). Disse prøver og eksamener er godkendte i såvel Tyskland som Danmark. Dertil kommer Fachhochschulreife, som er en tysk anerkendt afgang efter 12. årgang. Denne er sammenlignelig med en dansk HF, og vi arbejder i øjeblikket på at få den godkendt som sådan også i Danmark.

Fællesskab:

Duborg-Skolen er en institution, der er en del af det danske mindretal i Sydslesvig.

Elever og ansatte på skolen konfronteres jævnligt med spørgsmål, holdninger og problemstillinger, der knytter sig hertil.

På baggrund heraf findes der et fællesskab mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og lærere.

Duborg-Skolen ønsker at bevare og styrke dette fællesskab, som anses for grundlaget for, at skolen kan fungere både indadtil og udadtil.

Dette fællesskab bygger på en tillidsfuld omgangsform, gensidig respekt, frisind, tolerance og socialt hensyn. Hertil hører, at der værdsættes en varm og humørfyldt omgangstone.

Især er det vigtigt, at andres opfattelser af mindretallet og af forholdet mellem kulturel baggrund og egen identitet respekteres. Dvs., man skal vise hensyn til hinanden, respektere hinandens forskelligheder og behandle hinanden ligeværdigt.

Pædagogiske mål, værdier og opgaver:

Skolen ønsker

- et undervisningsmiljø, der er præget af omsorg, tillid, ærlighed, ansvarlighed, og som i undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og formåen.

- at være en udviklingsorienteret skole, der ud fra sin egen forankring i grænselandets og mindretallenes historie og kultur lægger stor vægt på at etablere fælles, trygge rammer om en skoletid præget af social forståelse, fællesskab og ansvar over for hinanden.

 

I denne proces står skolens pædagogiske praksis centralt.

Skolen lægger vægt på,

- at skolegang og uddannelse fremmer en personlig dannelsesproces, hvor eleverne oplever, at selvstændighed og kritisk sans er af central betydning i tilegnelsen af viden.

- at give eleverne mulighed for at forholde sig bevidst til den mindretalskultur, de og skolen er en integreret del af, og til det danske og det tyske samfund, som omgiver dem.

Kreativitet:

Skolen ønsker

- at eleverne viser faglig nysgerrighed.

- at fremme kreativ læring i alle fag.

- at være en levende skole med spændende aktiviteter i og uden for skoletiden.

 

- at give eleverne udfordringer, så de inspireres til nytænkning og læring.

- at give eleverne lyst til at lære gennem alsidige læringsmetoder og en motiverende undervisning, der flytter grænser både fagligt og personligt.

 

Udsyn:

Skolen ønsker

 

- at eleverne forholder sig åbent og analyserende i forhold til det omgivende samfund.

- at eleverne i forbindelse med undervisningen gør sig overvejelser om bæredygtig udvikling såvel lokalt som globalt.

- til stadighed at være åben for impulser udefra.

- at eleverne får blik for fremtiden med de muligheder og udfordringer, den indebærer.

 

De nævnte mål og værdier varetages i fællesskab af fællesskole- og gymnasieafdelingen. Derudover har hver afdeling særskilt fokus på bestemte områder:

1. Fællesskolen

Mål:

Det er Duborg-Skolens mål, at alle fællesskolens elever opnår en godkendt afgangseksamen, og i den forbindelse, at så mange som muligt opnår en realskoleeksamen eller overgang til gymnasiet, således at eleverne er kvalificerede til erhvervsuddannelser eller fortsat skolegang.

 

Værdier:

I forlængelse af skolens overordnede mål og pædagogiske opgaver står følgende kerneværdier som centrale elementer i vores pædagogiske profil:

Læring – faglighed:

Vi lægger vægt på at udvikle grundlæggende færdigheder og kompetencer hos eleverne. Vi søger at udvikle alle sider hos eleven: faglige, metodiske, sociale, personligt-emotionelle, musisk-kreative og fysiske ved at bruge de enkelte fag i tværfaglige sammenhænge og projektundervisning for at få  ny viden, nye oplevelser og ny erkendelse.

 

Sammenhæng:

Det er vigtigt, at eleverne oplever sammenhæng i undervisningen samt imellem skolegang, fritid, arbejdsliv og det øvrige samfundsliv. I forbindelse med modtagelsen af nye elever fra de afgivende skoler er brobygning, fælles forståelse af læring, sammenhæng og tæt samarbejde lærerne imellem en væsentlig forudsætning for et kontinuerligt forløb. Herudover er det vigtigt gennem kontakt og samarbejde med det lokale erhvervsliv at skabe gode betingelser for elevernes fremtid.

 

Bæredygtighed:

Vi arbejder på at udvikle elevernes forståelse for nødvendigheden af en bæredygtig udvikling af samfundet, så vi ikke forurener miljøet og ikke driver rovdrift på klodens ressourcer. I undervisningen er det vigtigt at fokusere på den sundhedsmæssige, den økonomiske, den økologiske og den sociale bæredygtighed.

 

Skole-hjem-samarbejde:

Vi anser forældresamarbejdet som en væsentlig faktor for et vellykket skoleforløb. Vi forventer, at forældrene bl.a. ved at deltage i samarbejdsråds- og klasseforældrerådsarbejde tager et medansvar for deres børns skolegang, for klassens trivsel og for skolens samlede virke. Vi lægger vægt på en tryg og åben kommunikation mellem skole, forældre og elever.

 

 2. Gymnasiet

Mål:

Det er Duborg-Skolens mål, at eleverne i gymnasieoverbygningen oplever og arbejder i et inspirerende studiemiljø, så de i løbet af de tre gymnasieårs undervisning gennemgår udviklingen fra elev til studerende og efter bestået studentereksamen er kompetente  til at gennemføre videregående uddannelser.

 

Værdier:

De faglige, de metodiske, de personlige og de sociale kompetencer er i forlængelse af skolens overordnede mål og pædagogiske opgaver centrale elementer og læringsmål i vores pædagogiske profil.

Læring - faglighed:

Den alment dannende og studieforberedende undervisning foregår på et højt fagligt niveau.

Eleverne bliver til stadighed udfordret til at øge deres kundskaber og viden individuelt og i fællesskab.

 

Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske vidensfelter har lige stor berettigelse og betydning. Dette afspejles af gymnasiets fem profiler: den sproglige, den naturvidenskabelige, den samfundsfaglige og den musisk-æstetiske profil samt idrætsprofilen.

Eleverne får grundlæggende kompetencer i såvel de enkelte fag som i samspillet mellem fagene.

 

Vi lægger vægt på, at den enkeltfaglige undervisning suppleres med problemorienteret undervisning på tværs af fagene, bl.a. via gruppebaseret projektundervisning, samt at fagligheden fremmes gennem metodisk bevidsthed, dialog og samarbejde.

Eleverne anspores til fordybelse, undren, engagement, kritisk sans og refleksion i deres daglige arbejde.

Ansvarlighed:

Vi lægger vægt på, at eleverne engagerer sig i skolens liv, samt at de forpligter sig på de krav, som undervisningen stiller i et gymnasialt forløb.

 

Vi støtter eleverne i opbygningen af et positivt selvværd og udviklingen af deres personlige handlekompetencer. Vi søger at bevidstgøre dem om konsekvenserne af livsstil og levevis og det naturlige i at drage omsorg for sig selv og andre.

Selvstændighed:

Vi lægger vægt på, at eleverne får fortrolighed med og lærer at beherske en række lærings- og arbejdsformer, der kan understøtte den selvstændige, fordomsfrie videnstilegnelse og kompetenceudvikling. Ud af denne erfaring vokser det studieegnede individ, der er i stand til at påtage sig ansvaret for sin egen videre uddannelse.

Vedtaget af Duborg-Skolens Samarbejdsråd

Duborg_Skolen4_03.jpg
Dimissionen 2023.webp
Fisketur_12c-lys.jpg
Slips_27.jpg
duborg-busch-alsen_08.jpg
Byrum_Duborgskolen_Jens-M.-Lindhe_Arkitekten.jpg
Duborg-Skolen_90_aar.JPG
D-S1west.jpg
Basket-lyst_edited.jpg
2012-10_5-holnis.JPG
DSCF2745.JPG
Dimis10a2012_01.jpg
Regnskov12_01.jpg
Kjær-Richters-nye-bygning-fra-1979_Jens-M.-Lindhe_Arkitekten.jpg
Huer_01.JPG
Pride1.jpg
DSC02528.JPG
Switch-dans, feb. 23.gif
Dimission-2011-3_01.jpg
Ny-laboratorium_Duborgskolen_Jens-M.-Lindhe_Arkitekten.jpg
20230905_075220000_iOS.jpg
b6d638fc-5411-430a-806e-70420aa2219e.JPG
Duborg-Stills-33.jpg
Duborg-Stills-17.jpg
bottom of page